นายชาญณรงค์ เกิดเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นางอัมพร ประกอบผล
ครูชำนาญการพิเศษ ประจำงานวางแผนและงบประมาณ

นางสาวอัญชลี เนียมรุ่งเรือง
ครู ประจำงานวางแผนและงบประมาณ

นางสาวอภิญญา ลุนศรี
พนักงานราชการ (เจ้าหน้าที่) ประจำงานวางแผนและงบประมาณ

นางสาวคำภีร์พรรณ จันทัพนุตะรักษ์
ลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา) ประจำงานวางแผนและงบประมาณ

นายเทิดพันธ์ุ นิ่มสกล
ครูชำนาญการพิเศษ ประจำงานวางแผนและงบประมาณ/เลขานุการ