นางสาวศิรินญา เลิศณรงค์
พนักงานราชการ (ครู) หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางรุ่งทิวา เจนดง
ครูชำนาญการพิเศษ ประจำงานประชาสัมพันธ์

นายอัครเดช มุ่งดี
ครูชำนาญการพิเศษ ประจำงานประชาสัมพันธ์

นางดรุณี ปาสาจะ
พนักงานราชการ (เจ้าหน้าที่) ประจำงานประชาสัมพันธ์

นางสาวคำภีร์พรรณ จันทัพนุตะรักษ์
ลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา) ประจำงานประชาสัมพันธ์

นางสาวจินตหลา ลาสอาด
ครูผู้ช่วย ประจำงานประชาสัมพันธ์/เลขานุการ