นายสุรชัย แรงกล้า
ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานทะเบียน

นางกัลยาณี ศรีเจริญพันธุ์
ครูชำนาญการพิเศษ ประจำงานทะเบียน

นางสาวดรุณี เครือจินลิ
ครูจ้างสอน ประจำงานทะเบียน

นางวรรณนิภา เถินมงคล
ลูกจ้างประจำ ประจำงานทะเบียน

นางดรุณี ปาสาจะ
พนักงานราชการ (เจ้าหน้าที่) ประจำงานทะเบียน

นางวิกาลดา เหลืองทอง
ครูชำนาญการ ประจำงานทะเบียน/เลขานุการ