นายอิทธิเชษฐ พวงทอง
ครูผู้ช่วย หัวหน้างานอาคารสถานที่

นางขวัญพัฒน์ ทองจุ่น
ครูชำนาญการพิเศษ ประจำงานอาคารสถานที่

นายอัครเดช มุ่งดี
ครูชำนาญการพิเศษ ประจำงานอาคารสถานที่

นายธีรพล เรืองสวัสดิ์
ครูชำนาญการ ประจำงานอาคารสถานที่

นายชาคร วินากรณ์
ครูผู้ช่วย ประจำงานอาคารสถานที่

นายดำรงค์ นุสนทรา
พนักงานราชการ (ครู) ประจำงานอาคารสถานที่

นายอุบล สังข์ประสาท
ลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา) ประจำงานอาคารสถานที่

นายสุรินทร์ ไทยแก้ว
ลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา) ประจำงานอาคารสถานที่

นางวันเพ็ญ สุวนิช
ลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา) ประจำงานอาคารสถานที่

นางเยาวมาน จันทร์เกษ
ลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา) ประจำงานอาคารสถานที่

นายสุภร เตียงกุล
ครูชำนาญการ ประจำงานอาคารสถานที่/เลขานุการ