งานการเงิน

นางบังอร แรงกล้า
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวสิริกาญจน์ โพธิ์นาคเงิน
ลูกจ้างชั่วคราว ประจำงานการเงิน

นางดรุณี ปาสาจะ
พนักงานราการ (เจ้าหน้าที่) ประจำงานการเงิน

นางนิจจารีย์ บุญญศรีขวัญ
ครูชำนาญการ ประจำงานการเงิน/เลขานุการ