งานบุคลากร

นายเทิดพันธู์ นิ่มสกล
ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานบุคลากร

นางสาวอัญชลี เนียมรุ่งเรือง
ครู ประจำงานบุคลากร

นางอรทัย หาหอม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ประจำงานบุคลากร

นางดวงนภา ด้วงแป้น
พนักงานราชการ (ครู) ประจำงานบุคลากร

นางสาวอภิญญา ลุนศรี
พนักงานราชการ (เจ้าหน้าที่) ประจำงานบุคลากร

นายชาญณรงค์ เกิดเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ ประจำงานบุคลากร/เลขานุการ