งานบริหารงานทั่วไป

นางอรทัย หาหอม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นายเทิดพันธู์ นิ่มสกล
ครูชำนาญการพิเศษ ประจำงานบริหารงานทั่วไป

นายชาญณรงค์ เกิดเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ ประจำงานบริหารงานทั่วไป

นางสาวอภิญญา ลุนศรี
พนักงานราชการ (เจ้าหน้าที่) ประจำงานบริหารงานทั่วไป

นางสาวอัญชลี เนียมรุ่งเรือง
ครู ประจำงานบริหารงานทั่วไป/เลขานุการ