ฝ่ายบริหาร

นายเกียรติสยาม ลิ้มตระกูล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวิระ ด้วงแป้น
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางดวงนภา ไหมพรม
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางดวงนภา ไหมพรม
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายแพร ปาสาจะ
ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา