งานประชาสัมพันธ์
[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวคำภีร์พรรณ จันทัพนุตะรักษ์
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา) ประจำงานประชาสัมพันธ์
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0988815214
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล