งานประชาสัมพันธ์
[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางรุ่งทิวา เจนดง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ ประจำงานประชาสัมพันธ์
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0818627241
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล