งานประชาสัมพันธ์
[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวศิรินญา เลิศณรงค์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (ครู) หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0847708046
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล