งานอาคารสถานที่
[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายชาคร วินากรณ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย ประจำงานอาคารสถานที่
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0878573200
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล