งานบุคลากร
[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางดวงนภา ด้วงแป้น
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (ครู) ประจำงานบุคลากร
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0890595683
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล