Lights

Image
วษท.สระแก้ว จัดอบรมการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์เซลขนาดเล็กคูโบต้าให้กับนักเรียนและเกษตรกรที่สนใจ
Image
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับจังหวัด(อสจ.สระแก้ว)
Image
วษท.สระแก้ว กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
Image
คณะครู และนักเรียนนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต
Image
วษท.สระแก้ว รับการนิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างสถานศึกษาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ครั้งที่ 2
Image
กิจกรรมเนื่องใน "วันสุนทรภู่"
Image
วษท.สระแก้ว เข้าร่วมจัดกิจกรรมกับอำเภออรัญประเทศในการจัดกิจกรรมเนื่องใน "วันต่อต้านยาเสพติดโลก"
Image
วษท.สระแก้ว รับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการสถานศึกษา
Image
วษท.สระแก้ว รับการตรวจประเมินและติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559
Image
วษท.สระแก้ว ประชุมสมัยสามัญองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
Image
วษท.สระแก้ว จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
Image
วษท.สระแก้ว จัดโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติครับ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559
Image
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างคุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มสักยภาพในพระราชูปถัมภ์
Image
โครงการทำบุญตักบาตรพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Image
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Image
ปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
Image
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร วษท.สระแก้ว ปีการศึกษา 2558
Image
พิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2558
Image
กิจกรรมเข้าคายลูกเสือ-เนตรนารี วิสามัญ
Image
วษท.สระแก้ว เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ระดับชาติ
Total 291 Record : 15 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] Next>>