Lights

Image
การอบรมวิชาชีพระยะสั้นการผลิตไตรโคเดอร์มาเชื้อรามหัศจรรย์สำหรับใช้ควบคุมโรคพืช
Image
ปฐมนิเทศและการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560
Image
วษท.สระแก้ว อบรมให้ความรู้ประชาชนในงานจังหวัดเคลี่อนที่จังหวัดสระแก้วให้บริการประชาขน
Image
การอบรมเชิวปฎิบัติการการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพสูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER THAILAND 4.0
Image
พิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ FIT IT CENTER ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน THAILAND 4.0 ภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ
Image
ประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการการพัฒนาระบบนิเทศภายในสถานศึกษา
Image
กิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี วิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2559
Image
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียน-นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559
Image
ปัจฉิมนิเทศนักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2559
Image
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เข้าศึกษาดูงานศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีสระแก้ว ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Image
โรงเรียนโคกคาม เข้าศึกษาดูงานศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีสระแก้ว ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Image
การอบรมวิชาชีพระยะสั้น เรื่องการเพาะเห็ดนางฟ้า ให้กับโรงเรียนโคกคาม
Image
พิธีปิดการประชุมวิชาการ อกท.ระดับหน่วย หน่วยสระแก้ว ครั้งที่ 38 ประจำปีการศึกษา 2559
Image
การแข่งขันกีฬาภายในและต้านภัยยาเสพติด เพื่อรู้รักสามัคคีตารมรอยวิถีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปีการศึกษา 2559
Image
ศึกษาดูงาน
Image
ประมวลภาพงานวันครูประจำปีการศึกษา 2560(พิธีการช่วงเช้า)
Image
รับการตรวจประเมินผลการดำเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับชาติ ประเภทที่ 8 งานวิจัยและนวัตกรรมโครงการชีววิถีดีเด่น
Image
รับการตรวจประเมินผลการดำเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับชาติ ประเภทที่ 2 ครู บุคลากรทางการศึกษา นำไปใช้และขยายผลดีเด่น
Image
รับการตรวจประเมินผลการดำเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับชาติ ประเภทที่ 1 การดำเนินงานภายในวิทยาลัยดีเด่น
Image
วันพระราชสมภพ 89 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
Total 291 Record : 15 Page : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] Next>>