คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว

1. นายเกียรติสยาม       ลิ้มตระกูล
2. นายวิระ ด้วงแป้น
3. นางดวงนภา ไหมพรม
4. นายแพร ปาสาจะ
5. นางสาววิลาวรรณ์ เกตุประสาร
6. นายวชิรพงษ์ เหลืองทอง
7. นายอัครเดช มุ่งดี
8. นางรุ่งทิวา เจนดง
9. นายธีรพล เรืองสวัสดิ์
10. นางบังอร แรงกล้า
11. นายเทิดพันธู์   นิ่มสกล
12. นายชาญณรงค์    เกิดเจริญ