ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว

 

 ชื่อผู้บริหาร                                  ปีที่ดำรงตำแหน่ง

 

1. นายแสง สุริยะ พ.ศ. 2505-2520

2. นายธเนศ  กฐินทอง พ.ศ. 2520-2532

3. นายสมพล มงคลสวัสดิ์ พ.ศ. 2532-2537

4. นายประดิษฐ์  หลักทอง พ.ศ. 2537-2541

5. นายวันชัย  จารุพงศ์ พ.ศ. 2541-2544

6. นายพนม บุญยืน พ.ศ. 2544-2547

7. นายพรณรงค์ วรศิลป์ พ.ศ. 2547-2550

8. นายวันชัย โตมี พ.ศ. 2550-2551

9. นายบัณฑิต เอี่ยมเข่ง พ.ศ. 2551-2551       

10. นายดุสิต สะดวก  พ.ศ. 2552-2555

11. นายโฉม บุญจันทร์ พ.ศ. 2555-2556

12. นายประวิทย์ บุรินนิตย์  พ.ศ. 2557-2557

13. นายโรม กิจจาวิเศษ พ.ศ. 2557-2559

14. นายทองอาบ บุญอาจ พ.ศ. 2559-2564

15. นายเกียรติสยาม ลิ้มตระกูล พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน