หลักสูตรการศึกษา
หลักสูตรการศึกษา

1.   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

      ประเภทวิชาเกษตรกรรม   สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

                 สาขางานพืชศาสตร์

                 สาขางานสัตวศาสตร์

                 สาขางานช่างเกษตร

                 สาขางานประมง

                 สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร

                 สาขางานธุรกิจเกษตร

2.   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)

      ประเภทวิชาเกษตรกรรม

                 สาขาวิชาพืชศาสตร์                                  

                 สาขาวิชาสัตวศาสตร์

                สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

                สาขาวิชาช่างเกษตร

                สาขาวิชาประมง