วิสัยทัศน์พันธกิจ
วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้วเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพให้มีคุณธรรม

นำความรู้สู่ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


พันธกิจ (Mission)

1.บริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

2.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะอาชีพและมาตรฐานอาชีพ

3.ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

4.ประสานความร่วมมือกับชุมชน สถานประกอบการ และภาคีเครือข่าย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้

5.น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้


ปรัชญา (Philosophy)

ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำวิชาการ ประสานชุมชน