ประวัติวิทยาลัย
ประวัติวิทยาลัย

ประวัติวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว

เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2505 บนเนื้อที่ 6,250 ไร่ ในนามโรงเรียนเกษตรกรรมสงเคราะห์ โดยมี 
นายแสง   สุริยะ เป็นครูใหญ่คนแรก ใช้ชื่อว่า โรงเรียนเกษตรกรรมสงเคราะห์ปราจีนบุรี จัดการศึกษา
ในรูปของการจัดสรรที่ดินให้นักเรียนที่จบชั้นป.7 เข้ามาเรียนเมื่อเรียนจบชั้น ม.ศ.3 ก็จัดสรรที่ดิน
ให้นักเรียน คนละ 25 ไร่ ต่อมาปี พ.ศ. 2519 ได้จัดการศึกษาเป็นการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายสายอาชีพเกษตรกรรมและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเกษตรกรรมปราจีนบุรี
ปี พ.ศ. 2524 จัดการเรียนการสอนระดับ ปวส. และเปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยเกษตรกรรมปราจีนบุรี
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2524

ปี พ.ศ. 2536 เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมสระแก้ว ตามชื่อจังหวัด

ปี พ.ศ. 2539 เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว ถึงปัจจุบัน


สถานที่ตั้ง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้วตั้งอยู่ในกิโลเมตรที่ 16  ถนนรัชตวิถี (อรัญ – คลองหาด)
เลขที่ 109  หมู่ที่ 10  ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ปัจจุบันมีพื้นที่ 1,250 ไร่
ระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานคร 325 กม.ห่างจากจังหวัดสระแก้ว 56 กม. และห่างจากอำเภออรัญประเทศ
16 กม. มีพื้นที่ติดต่อ ดังนี้

ทิศตะวันออก ติดถนนรัชตวิถี

ทิศตะวันตก ติดหมู่บ้านนักเรียนเกษตรสงเคราะห์

ทิศใต้  ติดกับ หมู่ 1 และ หมู่ 3 นิคมสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

ทิศเหนือ ติดกับ หมู่ 7 นิคมสงเคราะห์คลองน้ำใส


การเดินทาง

1.   ทางรถยนต์สายตะวันออก (รถจอดสถานีขนส่งหมอชิต) กรุงเทพฯ-อรัญประเทศ  
(รถโดยสารปรับอากาศและรถโดยสารธรรมดา)

2.   ทางรถไฟสายตะวันออก (สถานีหัวลำโพง, มักกะสัน) กรุงเทพฯ-อรัญประเทศ       
(รถดีเซลรางธรรมดา) เมื่อถึงอรัญประเทศแล้วเดินทางต่อไปยังวิทยาลัยฯ โดยรถจ้างเหมา
ระยะทาง 16 กิโลเมตร ถึงวิทยาลัยฯ ปัจจุบันไม่มีรถโดยสารประจำทางวิ่งผ่าน